Heijutsu no Sanbyo


The three weaknesses or sicknesses of Martial Arts by Kenwa Mabuni.


Hitotsu - Giryo (One - Doubt or Skepticism)


Hitotsu - Ketai (One - Negligence)


Hitotsu - Manshin (One - Egotism)